Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Tofisa Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ; kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekte olup Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ‘na uygun olarak “Şirket Web Sitesi” ni kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen verilerinizin toplanmasını, saklanmasını, aktarılmasını da dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi bakımından Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metnini (“Aydınlatma Metni”) sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmakta olup 6698 sayılı KVKK 10. Maddesi gereği Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Veri Sorumlusunun Kimliği
KVKK ’na göre, Veri Sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Tofisa Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumsal Kimlik Bilgileri şu şekildedir:

Ticaret Sicil No: 226984-5
Mersis No: 0846088274300001
Vergi Dairesi: Merter
Vergi Numarası:8460882743
Merkez Adresi: Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Kızılağaç Sokak No:1 Güngören/İSTANBUL
İnternet Sitesi: tofisa.com
Eposta Adresi: [email protected]

Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet ve ticari faaliyete bağlı olarak KVKK 4.maddesine uygun olarak veri sorumlusu Tofisa Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından;

 • Web sitesi üzerinden verilen hizmetlerin sunulabilmesi ve değiştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 • Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazar araştırması yapılması,
 • İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
 • Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirme,
 • Şirket web sitesinin ve verilerin işlenme amacına uygun ürün ve hizmetlerin reklamlarının İlgili Kişi’ye iletilmesi, ürün, hizmet, tanıtım ve kampanyaları hakkında bilgi verilmesi,
 • Web Site kullanımı sırasında karşılaştığı sorunların çözümünü sağlamak,
 • Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerini iyileştirme, daha kaliteli hizmet verme,
 • İrtibat/iletişim sağlanması,
 • İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,
 • İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,
 • Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
 • Şirket tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,
 • Şirket tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde/yarışmalarda katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,
 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi,
 • Yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
 • Sosyal medya paylaşımlarında Şirket çalışanların, Gerçek Kişi Müşterilerin, İlgililerinin tanıtılması,
 • Şirket Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,
 • Web Sitesi’nin kullanım analizi,
 • Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.
 • Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirketimiz politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içindeki veya Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere (daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz) aktarılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Şirketimiz kişisel verilerinizi kesin, açık ve yasal amaçlar dahilinde toplayacak ve yukarıda açıklanan kişisel verilerin işleme amacının benimsediği süreler ile saklayacaktır. Kişisel veriler, ilgili kanun ve işbu metnin benimsediği amaçlarla bağdaşmayacak şekilde işlenmeyecek, işlenmesini gerektirecek amaçların ortadan kalkması halinde, kanuni saklama süreleri ve haller saklı olmak üzere, ilgili kişinin talebi üzerine veya resen silecek ya da anonim hale getirecektir.

 

Kişisel Veriler’in Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticaret faaliyete bağlı olmak üzere; internet sitemizin kullanımı, telefon numaralarımızın aranması, şirketimiz çalışanlarına yapılan yazılı/sözlü başvurular, sosyal medya vasıtasıyla iletişime geçilmesi ile sair sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle şirketimizin iletişime geçtiği veya iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla, ilgili Mevzuatlar uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel Veriler’in Aktarılması

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından işbu metin kapsamında açıklanan amaçlar doğrultusunda ve buna ek olarak belirtilecek amaçlarını gerçekleştirmek için KVKK’ın 8. Maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan ticari iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz KVKK 9.maddesi gereğince yurt dışında bulunan doğrudan ya da dolaylı olarak destek ve ticari hizmet aldığı ya da almayı planladığı üçüncü kişilerle (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil) kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılacaktır. Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler şirketimiz tarafından alınmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları 

KVKK 11. Maddesi uyarınca veri sahibinin “bilgi talep etmesi” hakkına istinaden, şirketimizden bilgi talep etmesi üzerine gerekli bilgilendirme yapılacağı ve işbu metinde açıklandığı üzere söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği hakkında veri sahibine bilgi verilecektir.

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

 • Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme

haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen haklarınızın kullanım taleplerinizi [email protected] adresine veya [email protected] elektronik posta adresine yada “Veri Sorumlusu Kimliği” başlığında belirtilen açık adresimize yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinizin sonuçlandırılması aşamasında ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda şirketimiz başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.