Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi

               ÜYELİK VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi “Sözleşme” www.tofisa.com ve mobil cihaz uygulaması sahibi olan ve Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Kızılağaç Sokak No:1 Güngöre/İSTANBUL adresinde bulunan Tofisa Tekstil sanayi ve Ticaret Limited Şirketi “Tofisa” ile www.tofisa.com ve mobil uygulamasına “Platform” aşağıda belirtilen  şartları kabul  ederek  üye olan web sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı ( “Üye” ) arasında, Üye'nin Tofisa’nın sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. TOFİSA ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2.TANIMLAR

Satıcı: Platform üzerinden elektronik ticarette konu mal ve hizmeti satışa sunan veya satan tüzel kişiyi ifade eder.

Alıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan yada satın alma niyeti ile hareket eden gerçek yada tüzel kişidir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, TOFİSA tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere TOFİSA’ nın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve wwww.tofisa.com platformu üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası: Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla TOFİSA tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platform’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun TOFİSA tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

 Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Üyelik iptalinin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik ileti gönderimi için verilen onayın da iptali anlamına gelmemektedir. Üye’nin, ayrıca ve özellikle elektronik ileti gönderim onayını da geri alması gerekmektedir.

3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin kime ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin TOFİSA’dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için TOFİSA’ya ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğu kabul edilerek, bu doğrultuda işlem yapılacaktır.

3.3.Üye, Platform üzerinden görüntülediği kampanya ve/veya reklamlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Platform’da yer alanlar da dahil olmak üzere gerekli tüm yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak TOFİSA’nın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.4.Üye, Platform’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmesinde Tofisa’nın Satıcı, kendisinin ise Alıcı taraf olduğunu; Satıcı Tofisa’nın bahsedilen mesafeli satış sözleşmesine ilişkin Alıcı’ya karşı sadece yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve ilgili mevzuatlar kapsamında bizzat sorumlu olduğunu kabul eder. Alıcı ise Platform üzerinden yaptığı alımlarda işbu sözleşmenin hükümlülerine uygun olarak hareket edeceğine, yapmış olduğu işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.5. TOFİSA, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.6.Platforma üyelik veya Alıcı tarafından yapılacak olan alım işlemleri sırasında alınan kişisel veriler, Üyeler arasında sahtecilik, dolandırıcılık Platform’un kötüye kullanılması, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden konularda çıkacak uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen bilgilerle sınırlı olmak üzere, yasal hakların kullanımları konusunda yeterli olacak şekliyle sınırlı olmak kaydı ile uyuşmazlığı taraf olacak konumda olan Üyelere iletilebilecektir.

3.7. Üye’nin Platform üzerinden işlem gerçekleştirmesi ve Hesabım Sayfası’na erişmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturmakta olup bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye tarafından oluşturulan kullanıcı adı ve şifre bilgisi ile gerçekleştireceği işlemlerin bizzat kendisi tarafından yapıldığını, bu işlemlerin tamamen sorumluluğunun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder ve bu işlemlerin kendisi tarafından gerçekleşmediğine ilişkin herhangi bir itiraz/def’i ileri süremeyeceğini ve bu itiraz ve def’iye dayanak göstererek yükümlülüklerinden getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.8. Üye, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

a)Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

b)Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

c)Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle sahte Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

  1. d) Yorum ve puanlama sistemlerinin; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
  2. e) Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir zararlı yazılım yayılması;
  3. f) Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, TOFİSA’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

3.9. Üye’nin Platformu 3.8. maddesinde belirtilen ve işbu sözleşmeye aykırı olacak şekilde olacak şekilde kullanması durumunda TOFİSA, Platform’un kullanımını tamamen veya bir bölümünün kısmen ya da tamamen kullanmasını engelleme yetkisine haizdir. TOFİSA 3.8. maddede belirtilen yorum ve puan bölümüne ilişkin düzenli kontrolleri gerçekleştirmekte olup, aynı maddede belirtilen aykırı yorumun tespit edilmesi halinde Platform da yayınlanmasını engelleyecektir.

3.10.Üye Platform’da yaptığı veya yapacağı işlemler sonucunda TOFİSA’nın maddi zarar ve Plarform’un teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürüteceğini taahhüt eder. Üye Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, Truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere her türlü tedbiri aldığını Hesap Sayfası’ na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.11. Platformu’un ve üzerindeki içeriğin Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen kullanıma aykırı olacak şekilde kullanım bunun yanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup, TOFİSA ilgili talep, dava ve takip haklarını saklı tutmaktadır.

4.GİZLİLİK

4.1.TOFİSA, Üye’nin Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanmak için Platform üzerinden kendisiyle paylaşmış olduğu kişisel verilerin güvenliliğinin sağlanması ve korunmasına yönelik gerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gerek ise de diğer her türlü mevzuata uygun olarak korunmasının sağlanması konusuna gerekli önemi göstermektedir. TOFİSA, Üye’nin paylaşmış olduğu kişisel verilerini https://www.tofisa.com/kvkk-aydinlatma-metni adresinde açıklanan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile hangi nedenlerle toplamakta, kullanmakta, aktarma ve diğer hangi şekillerde işlediğini açıklamaktadır. Bahsi geçen metin bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

4.2. Üye hem internet sitesi hem de mobil uygulaması için sunulan hizmetlerden faydalanmak için paylaşmış olduğu kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde rıza göstermektedir. Üye, kişisel verilenin kullanılmasına ilişkin şartlar ve bu konudaki hakları konusunda bilgi için Gizlilik Politikası Metni ‘ni inceleyebilir [email protected] adresine atacağı e- posta ile yasal haklarının kullanabilecektir.

4.3. Üye tarafından paylaşılan kişisel verilerinin; işbu sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi, Platform’un işletilmesi için gerekli uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulması ve Üye’ye özel reklam , satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme , istatiksel çalışmalar yapılması amacıyla TOFİSA yada iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3.kişilerle paylaşılabilenecektir. Üye kişisel verilerinin bu şekilde kullanılmasına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul eder. TOFİSA söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

5.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“Tofisa” markası ve logosu, “Tofisa” mobil uygulamasının ve Platform’ un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak TOFİSA tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı kendi mülkiyetindedir. Üye, TOFİSA’ nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Platform’ un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda TOFİSA’ nın yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye 'nin, üçüncü kişilerin veya TOFİSA’ nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, TOFİSA’ nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

TOFİSA, kendi takdirine bağlı olmak üzere Üyelik Sözleşmesi’ni ve Platform’ da yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, uygun göreceği hüküm ve şartı herhangi bir zamanda, yürürlükte bulunan mevzuata aykırı olmamak kaydıyla Platform’ da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Platform’ da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.MÜCBİR SEBEPLER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya TOFİSA’ nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") TOFİSA’ nın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, MODANİSA ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

  1. MUHTELİF HÜKÜMLER

8.1.Üye, işbu sözleşme gereği doğacak uyuşmazlıklarda TOFİSA’ nın resmi defter ve ticari kayıtları ile TOFİSA’ nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasıran delil teşkil edeceğini bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesi gereği delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

8.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

8.3.TOFİSA Üye ile Üye' nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

8.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8.5. Üye, TOFİSA’ nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

8.6. Taraflar’ dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanılması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını yada icra edilmesini engellemeyecektir.

8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.